algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

A Different Shop
Nieuw Goltenweg 149
5916NS Venlo

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 14101173. Het BTW-nummer van A Different Shop is: NL 160906775B01. A Different Shop is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-23824847 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar m.schroemges@a-different-shop.nl.

Artikel 1  Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1  Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2  Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website,om zaken te bestellen.
1.3  Klant: de wederpartij van A Different Shop met wie A Different Shop een overeenkomst aangaat.
1.4  Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal ondereel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5  Partijen: A Different Shop en Klant gezamenlijk.
1.6  Website: de website van A Different Shop, te vinden onder de
1.7  URL http://www.a-different-shop.nl.
1.8  Zaken: Zaken welke A Different Shop op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2  Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3  Totstandkoming Overeenkomst

3.1  De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2  A Different Shop garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/onmissies is. Druk- en  zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien A different Shop hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3  Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt A Different Shop er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor A Different Shop mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4  Prijzen en betaling

4.1  Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, verzendkosten, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.
4.2 A Different Shop is gerechtigd ten allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor de lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via PAYPAL tijdens Bestelprocedure);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);

Artikel 5  Leveringstermijn

5.1  De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.
5.2  A Different Shop zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3  Indien en voorzover A Different Shop niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat A Different Shop heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6  Herroepingsrecht

6.1  De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar A Different Shop, mits:
6.2  a. Het artikelen betreft die onbeschadigd zijn/in nieuwstaat verkeren (bij retounering van een spiegel dient de beschermfolie er nog onbeschadigd! op te zitten)
b. De Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door A Different Shop.
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- tot A Different Shop het in ontvangst heeft genomen.
6.3  De herroeping geldt als ontbindende voorwaarden waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7  Reclameren

7.1  Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met A Different Shop mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan A Different Shop binnen de bekwame tijd, vijf dagen na verzending, schriftelijk (per mail) heeft laten blijken;
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door A Different Shop:
c. de Klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard – totdat A Different Shop het in ontvangst heeft genomen.
7.2  Indien na onderzoek van A Different Shop blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal A Different Shop met Klant in overleg treden.
7.3  Indien na onderzoek van A Different Shop inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, de retourneringskosten worden niet vergoed door A Different Shop, als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekomen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4  Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5  Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend.

Artikel 8  Verwerking persoonsgegevens

8.1  Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van A Different Shop.
8.2  Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mail nieuwsbrieven) als in voorgaand lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal A Different Shop deze uitingen sturen.
8.3  De klant is ten allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door A Different Shop aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9  Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1  Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2  Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met a Different Shop, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contractgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt.  A Different Shop zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op de klacht als hiervoor bedoeld.
9.3  Klant kan het geschil -indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Venlo, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10  Overige bepalingen

10.1 A Different Shop is ten allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijzingen van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door A Different Shop inloggegevens verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.